کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه

محورهاي كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك پروژه‌ها
 
Project Strategic Selection ::  انتخاب راهبردي پروژه ::
مديريت سبد پروژه‌ها
امكان سنجي پروژه‌ها
قيمت‌گذاري پروژه‌ها
بازارهاي بين‌المللي 

Project Finance  ::  تامين مالي پروژه ::
سرمايه‌گذاري خارجي
تامين منابع مالي داخلي
روشهاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها ( …,B.O.O, BOT )


Strategy & Projects ::  استراتژي و پروژه‌ها ::
هم راستايي راهبردي پروژه‌ها در سازمان
برنامه ريزي و كنترل راهبردي پروژه‌ها
ساختار شركت‌ها (پروژه محور و وظيفه محور)
مشاركت‌هاي مدني و حقوقي Consortium, Joint Venture, Partnership
ادغام و هم‌افزايي توانمندي شركتها
بلوغ و تعالي فردي و سازماني در مديريت پروژه
مديريت استراتژيك پروژه‌ها در شرايط بحراني 


Project Delivery Systems & Contracting Strategies :: اجراي پروژه‌ و راهبردهاي پيمان‌سپاري ::
سيستم‌هاي اماني In House، سيستم متعارف DBB ، سيستم طرح و ساخت DB و ...
قيمت‌گذاري پيمان‌ها
ارزيابي و مديريت ريسك
مديريت جامع كيفيت پروژه
مديريت تداركات و پيمان‌هاي پروژه
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پروژه

Development of Communication & Human Resources ::  منابع انساني و ارتباطات::
توسعه ظرفيتهاي مديريتي شركت‌ها
توسعه مهارتهاي اجرايي و فني شركت‌ها
فرهنگ سازماني


Projects Legal Environment & Laws ::  محيط قانوني و حقوقي پروژه‌ها ::
سند چشم انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه
نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني
قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي شركت‌هاي داخلي
قانون كار، ماليات، تجارت، گمرك، صادرات و واردات، نوسازي صنايع، قانون مناقصات، قانون بيمه و قانون محاسبات، WTO ، قانون معاملات دولتي
HSE و قوانين زيست محيطي
اسناد قرارداد، برگزاري مناقصات، ضمانتنامه‌ها، بيمه قراردادها، حل اختلاف و پرداخت‌ها

نظرات