نقش علوم محیطی در توسعه دانش فن آوری هسته ای کشور

نقش علوم محیطی در توسعه دانش فن آوری هسته ای کشور

مقدمه
امرو‍زه نقش و جايگاه منطقه اي و جهاني هر كشوري را توليد و سطح دانش و فن آوري اطلاعات رقم مي زند. در دنياي نابرابريها، متلاطم و آشفته بين المللي، توان علمي، انديشه و دانش و فن آوري ابزار اصلي اقتدار ملي در سطح جهاني و تعيين كننده سرنوشت هر ملتي در سطح بين المللي است. در اين ميان امروزه دانش و فن آوري هسته اي از جايگاه وي‍ژه اي در سطح جهان بر خوردار است و جا دارد اين مهم مورد توجه جدي محافل علمي و  مديريتي كشور واقع شود. لذا با توجه به حساسيت بين المللي موضوع و نقش اين فن آوري در زندگي بشري، دست يابي به دانش هسته اي و توسعه و گسترش آن در تمامي بخش هاي مختلف، يكي از چالش هاي اساسي مديريت و موضوع اصلي محافل علمي كشور را تشكيل مي دهد. در اين راستا، اين كنفرانس سعي دارد در اين امر مهم مشاركت و در جهت توسعه و گسترش  اين فن آوري با تبادل نظر ميان متخصصان علوم مختلف بخصوص علوم زيست محيطي گامهايي در راه اعتلاي علمي منطقه  و كشور بردارد.       

محورهاي اصلي همايش

1-نقش علوم جغرافيايي در فعاليت ها و توسعه فن آوري هسته اي
2-نقش علوم طبيعي و زيست محيطي در فعاليت و توسعه فن آوري هسته اي
3-نقش دانش هسته اي در توسعه كشور
4-چالش هاي سياسي اقتصادي در فعاليت هاي هسته اي
5-نقش فن آوري هاي سنجش از دور و GIS  در توسعه فناوري هسته اي

محورهاي  فرعي مورد بحث
6-جهاني شدن دانش و فن آوري هسته اي
7-آينده نگري و فعاليت هاي هسته اي


نحوه نگارش مقاله
مقاله در نرم افزار word2003 به شرح ذيل تنظيم گردد .
عنوان مقاله با قلم لوتوس  فارسي فونت 16 (Bold) نوشته شود نام نويسنده /نويسندگان به همراه آدرس ميل و تلفن با قلم لوتوس فارسي فونت 12 معمولي ، متن مقاله شامل چكيده و منابع با قلم لوتوس 12 معمولي نوشته شود .
متن انگليسي قلم Time اندازه 12 معمولي مي باشد . فاصله سطرها در متن 10 ميلي متر و در زير نويس شكل 6 ميلي متر فاصله قرار داده شود . اندازه حاشيه ها در بالا و پايين 20 ميلي متر و در چپ و راست 25 ميلي متر باشد
-فايل نمونه صفحه آرايي مقاله از طريق وب سايت همايش قابل استفاده است .
-مقالات مي بايست در قالب wordو PDF به يكي از دو شكل زير ارسال شوند.
1- از طريق نشاني الكترونيكي همايش ( Email)
2- از طريق نشاني دبيرحانه و با پست پيشتاز شامل فايل (روي CD) و يك نسخه كامل از مقاله

نظرات