اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

محورهاي همايش

درخت اقليم شناسي
اقليم و حوزه هاي آبخيز
اقليم و آناتومي چوب
اقليم و فيزيولوژي چوب
پالئوبوتانيك و تعيين سن درختي
ايزوتوپ هاي پايدار
اقليم و اكولوژي جنگل
ساير جنبه هاي مرتبط: محيط زيست -بهداشت-مناطق ساحلي-ابعاد انساني و اجتماعي و اقتصادي

نظرات