نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی

نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی

معرفي همايش
با عنايت و ياري پروردگار متعال به منظور فراهم آوردن فرصت مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشي، دانشگاه اصفهان به مناسبت پنجاهمين سالگرد گروه زبان و ادبيات ارمني و چهارصدمين سالگرد مشاركت ارامنه در تمدن ايران اسلامي، اقدام به برپايي «نخستين همايش بين المللي ارمني شناسي و ايرانشناسي» نموده است. با توجه به ارتباط موضوعي قابل توجه مطالعات ارمني شناسي، ايرانشناسي و شرق شناسي، اين همايش بارويكرد تخصصي، بررسي مطالعات ارمني شناسي و ايرانشناسي را در دستور كار خود قرار داده است.

اهداف همايش
- ايجاد كانون براي ارائه آخرين دستاورهاي علمي پژوهشي و مطالعات ارمني شناسي، ايرانشناسي و شرق شناسي
- برقراري ارتباط ميان پژوهشگران
- كوشش در ساماندهي فعاليتهاي علمي پژوهشي و گسترش آنها

زبان همايش
زبانهاي فارسي و ارمني و انگليسي

محورهاي موضوعي همايش
1- ادبيات و روابط فرهنگي ادبي ايران و ارمنستان
2- علوم تاريخي جغرافيا و اهميت منابع و ماخذ ارمني در حوزه ايرانشناسي، اسلام شناسي و شرق شناسي
3- الهيات و گفتگوي اديان توحيد
4- بررسي راهبردي روابط ايران و ارمنستان
5- زبانشناسي، زبانهاي ايراني و ارمني

نظرات