دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

محورهاي اصلي كنفرانس       

۱ .تمركز و عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي
۲ .نظام بودجه عملياتي در دولت هاي محلي و استاني
۳ .بودجه ريزي عملياتي و توزيع هدفمند و عادلانه منابع
۴ . چالش هاي عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي
۵ .عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
۶ . مطالعه موردي كشورهاي موفق در تمركز زدايي از نظام بودجه ريزي عملياتي
۷ .سيرتحولات تاريخي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده دردولت
۸ .نگاه اقتصادي به فعاليت هاي دولت –چالش ها و فرصت ها
۹ .كاربردهاي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در بودجه ريزي عملياتي
۱۰ .محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
۱۱ .شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده
۱۲ .هزينه يابي و مديريت برمبناي فعاليت
۱۳ .بودجه ريزي بر مبناي فعاليت
۱۴ .كاربردهاي محاسبه قيمت تمام شده
    • ارزيابي و مديريت عملكرد
    • بودجه ريزي عملياتي
    • برون سپاري
    • خصوصي سازي
    • قيمت گذاري
    • همسو سازي فعاليت ها با برنامه هاي بلند مدت
    • ادغام يا تفكيك وظايف ،واحدها ياسازمان ها
۱۵ .شيوه هاي مديريت قيمت تمام شده
    • مديريت و مهندسي مجدد سيستم ها وفرآيندها
    • استاندارد سازي
    • اصلاح ساختارو تشكيلات سازماني
    • سيستم هاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني
    • اجراي فصل نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت قانون برنامه چهارم توسعه
    • استقرار نظام بهره وري
    • استقرار دولت الكترونيك
    • استقراركارت امتيازي متوازن
۱۶ .مطالعه موردي سازمان هاي موفق ايراني
۱۷ .چالش هاي مديريت قيمت تمام شده دركشور
    • نظام انگيزشي و اختيارات مديران
    • نظام پاسخگويي مديران و كاركنان
    • نظام كنترل و نظارت
    • نظام بودجه ريزي كشور
    • قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

نظرات