دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

محورهاي پذيرش مقاله:

1- نانو فناوري زيستي
2- مواد نانوساختار (نانو كاتاليستها، نانوفيلترها، ...)
3- نانوكامپوزيتها
4- نانو الكترونيك و نانومكانيك (نانوروبوتها و نانوماشينها)
5- نانو در پزشكي (دارو رساني، تشخيص، ...)
6- نانو حسگرها و نانو حسگرهاي زيستي
7- نانو فتونيك ، نانومغناطيس
8- ساخت و تعيين خواص در مقياس نانو
9- محاسبات، شبيه سازي، طراحي و مدلسازي در زمينه نانو
10- نانو فناوري سبز
11- تجاري سازي تحقيقات در زمينه نانو ( نقش پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد، سرمايه گذاري، ...)
12- ساير عناوين

نظرات