چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

محورهاي تخصصي چهاردهمين كنگره طب اورژانس ايران ( پزشكي و پرستاري)

1.       مديريت بخش اورژانس با رويكرد مديريت هزينه

2.       مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه

3.       مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سكته هاي مغزي

4.       توكسيكولوژي

5.       مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سكته هاي قلبي

6.       آشنايي با قوانين پزشكي و انتظامي در طب اورژانس

7.       الزامات و مفاد اخلاق پزشكي

8.       بيوسكيوريتي

9.       امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين

10.    تله مديسين در اورژانس پيش بيمارستاني

11.    مديريت حوادث با تلفات انبوه

12.    پرستاري اورژانس

13.    فرايندهاي بخش اورژانس

14.    روش تحقيق در اورژانس

15.    تكنولوژي هاي نوين در اورژانس

16.    طب تسكيني

17.    گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس

18.    مهارت هاي ارتباطي

19.    مديريت خشونت در اورژانس

20.    مديريت زخم

نظرات