هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

محور هاي همايش

تازه هاي ژنتيك و اختلالات شايع ژنتيكي

ديس مورفولوژي

نابينايي

تراتولوژي

اختلالات قلبي – عروقي

همراه با كارگاه هاي آموزشي

نظرات