پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

محورهاي كنگره:

علوم پايه و باليني

داروشناسي

بهداشت

دندان‌پزشكي

علوم پيراپزشكي و پرستاري

دامپزشكي و بيماري هاي مشترك دام و انسان

روانپزشكي و علوم مغز و اعصاب

توانبخشي و تغذيه

سلول هاي بنيادي

تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين

نظرات