چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

محورهاي كنفرانس:

مديريت

حسابداري

كارآفريني

نظرات