دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)

دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)

محور هاي موضوعي آثار:

فلسفه و روش شناسي علوم انساني اسلامي، مديريت تحول علوم انساني، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، اقتصاد اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي، جامعه شناسي اسلامي، ارتباطات و رسانه اسلامي، روانشناسي اسلامي، علوم سياسي اسلامي، فقه و حقوق اسلامي، مديريت اسلامي، حقوق (كليه گرايش ها) فقه و الهيات اسلامي، علوم اسلامي، علوم سياسي، فلسفه، علوم اجتماعي و فرهنگي و ساير موضوعات مرتبط

نظرات