همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات

محورهاي همايش
مباني،ضرورتها ، روشها و ابزار
زيرساخت هاي موجود و مطلوب براي آموزش مجازي، راه دور و الكترونيكي
فرصت ها و چالش (بلند مدت،ميان مدت و كوتاه مدت)
تجربه هاي موفق آموزش مجازي ، راه دور و الكترونيكي
عوامل و موانع توسعه آموزشهاي مجازي و الكترونيكي
مواد ، منابع الكترونيكي وكتابخانه هاي ديجيتالي و آموزش
كتابخانه هاي مجازي ، آموزش مستمر و كتابداران عصر اطلاعات در محيط مجازي
عصر اطلاعات و كيفيت آموزش
معرفي و ارزيابي ابزارها و فناوري هاي توليد و شناخته شده در اين زمينه
مولفه هاي(عناصر) نظام آموزشي مبتني بر آموزش مجازي، راه دور و الكترونيكي
طرحهاي نوآورانه در آموزش مجازي، راه دور و الكترونيكي
سازمان و مديريت در فرايند تغيير در آموزش سنتي به آموزش آموزش مجازي، راه دور و الكترونيكي
اقتصاد و آموزش مجازي،راه دور و الكترونيكي
 مباني روانشناختي و جامعه شناختي فناوري هاي نوين آموزشي

نظرات