دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی

دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی

محورهاي كنگره

 1. مطالعات تطبيقي
  • اخلاق پزشكي از ديدگاه اسلام و ساير مذاهب
  • رويكرد فلسفي به مباحث اخلاق پزشكي
  • اخلاق پزشكي از ديدگاه حقوق ايران و ساير كشورها
 2. مباحث كاربردي اخلاق پزشكي
  • تعهدات و رفتار حرفه‌اي
  • ارتباط پزشك و بيمار
  • اتونومي و رضايت آگاهانه
  • رازداري و حقيقت‌گويي
  • خطاهاي پزشكي
  • اخلاق در پژوهش
  • تخصيص منابع و عدالت
  • مسائل اخلاقي در مراقبت‌هاي پايان حيات
  • مباحث اخلاق پزشكي قبل از تولد انسان
  • اخلاق پزشكي در گروه‌هاي خاص (زندانيان، كودكان، بيماران رواني و ...)
  • مباحث نوين در پزشكي (كلونينگ، پيوند اعضاء، ژنتيك پزشكي، روش‌هاي كمك باروري)
 3. كاربردي كردن اخلاق پزشكي
  • آئين­نامه­ها و كدهاي اخلاق پزشكي
  • كميته­هاي دانشگاهي و بيمارستاني اخلاق پزشكي
 4. آموزش اخلاق پزشكي
  • آموزش سنتي و نوين اخلاق پزشكي
  • روش‌هاي آموزش اخلاق پزشكي
  • ضرورت و اهداف آموزش اخلاق پزشكي

نظرات