سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اهميت و ضرورت توجه به دانش ارزشمند مديريت استراتژيك در كشور و لزوم توسعه عمومي و تخصصي اين دانش در بين مديران و كارشناسان فعال به عنوان يكي از راهكارهاي جدي توسعه مورد توجه سازمان ها و نهادهاي علمي قرار گرفته است.

در راستاي ايجاد بستري به منظور گردهماي اساتيد، دانشجويان و مديران سازمان ها، شركت ها و نهادهاي مختلف توسعه يافته و در حال رشد در كشور، كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك براي سيزدهمين دوره، برگزار مي شود تا آخرين دستاورد هاي علمي و تخصصي اين حوزه نيز بررسي و تجزيه و تحليل مي شود.

كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك با تكيه بر دو اصل علمي بودن و مشاركت حداكثري با حضور سازمان ها، نهادها، شركت ها، انجمن هاي مرتبط و موسسه هاي علاقمند به مشاركت در برگزاري، با هدف ايجاد مشاركت و تعامل بيشتر بين دانشگران، پژوهشگران و مديران مطرح حوزه مديريت استراتژيك و با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي و همچنين موسسه هاي علمي داخلي و خارجي و با حضور اساتيد و مدعوين برجسته بين المللي از كشورهاي مختلف در طي سال هاي مختلف از سال 1382 تاكنون برگزار گرديده است.

انجمن مديريت راهبردي (استراتژيك) ايران، برخود وظيفه مي داند تا ضمن حفظ ارزش ها و اهداف دوره هاي گذشته، سيزدهمين دوره اين رويداد را با دقت و كيفيت بالاتر براي تكميل اهداف و برنامه هاي آغاز شده از سال پيش را در روزهاي 28 و 29 آبان ماه سال 1398 برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

 • رويكردها و مدلهاي مديريت استراتژيك
 • جهاني سازي و تجارت الكترونيك و چالش هاي مديريت استراتژيك
 • حاكميت شركتي Corporate Governance) ) : مسائل و روابط بين مديران سازمان
 • ملاحظات اخلاقي و مسئوليت هاي اجتماعي
 • مدلها و رويكردهاي مختلف تحليل صنعت
 • رويكردهاي ارزيابي ريسك
 • شناسايي بازارهاي بالقوه در كشورهاي در حال توسعه
 • ملاحظات استراتژيك در مديريت روابط بين سهامداران
 • رويكردهاي ارزيابي هوش رقابتي (Competitive Intelligence)
 • مديريت فرهنگ سازماني (Corporate culture) براي مزيت هاي رقابتي بين المللي
 • رويكردهاي فرموله بندي استراتژي شركتي (Corporate strategy)
 • تحليل SWOT  و پي ريزي استراتژي كسب وكار (Business strategy)
 • انواع استراتژيهاي رقابتي كسب وكار
 • انواع استراتژي هاي تعاوني (Cooperative strategy)
 • رويكردها و تكنيك هاي تحليل پورتفوليو (Portfolio analysis)
 •  ساختارهاي سازماني پيشرفته
 • تحليل وضعيت (Situational analysis) در برنامه ريزي استراتژيك
 • رهبري و مديريت استراتژيك
 • سناريونگاري شركتي براي توليد آلترناتيوهاي استراتژيك
 • مديريت فرهنگ شركت در پروسۀ پياده سازي اثربخش استراتژي ها و مقررات
 • رابطۀ مديريت برمبناي هدف با مديريت استراتژيك
 • رابطۀ مديريت كيفيت فراگير (TQM) با مديريت استراتژيك
 • ارزيابي عملكرد در مديريت استراتژيك
 • انواع كنترل در مديريت استراتژيك
 • طراحي خط مشي مناسب براي كنترل استراتژيك
 • ملاحظات استراتژيك مديريت تكنولوژي و نوآوري
 • رويكردهاي توسعۀ نوآورانۀ فرهنگ كارآفريني
 • ملاحظات استراتژيك مديريت كسب وكارهاي كوچك و كارآفريني
 • استراتژي سازمانهاي غيرانتفاعي (Non-profit)
 • نقش كارآفرين به عنوان استراتژيست
 • مديريت استراتژيك براي بخش دولتي
 • مديريت استراتژيك سرمايه هاي عمومي (Public Funds)
 • رابطۀ استراتژي و بودجه ريزي عمومي
 • ائتلاف هاي استراتژيك
 • استراتژي هاي شبكه اي

نظرات