همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

محورهاي ارائه مقاله

1– مديريت بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي شامل ( سياست گزاري ، برنامه ريزي ، اجرا ، ارزشيابي )
2 – شيوه هاي نوين آموزش پرستاري و مامائي ( مبتني بر شواهد - مبتني بر جامعه)
3 – پيشگيري و درمان بيماريهاي جسمي ، رواني و اجتماعي شامل ( تشخيص زودرس – روشهاي تشخيصي نوين و روشهاي درماني نوين )
4 – مراقبت هاي پرستاري و مامائي نوين
5 – بازتواني جسمي ، رواني و اجتماعي
6 – ارتقاء سلامت در گروه هاي آسيب پذير ( كودكان ، مادران، سالمندان و... )

نظرات