کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

محورهاي اصلي كنگره:

 1. جايگاه قرآن در سيره اميرالمؤمنين

 2. توحيد در كلام اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 3. پيامبر از منظر اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 4. اميرالمؤمنين امام علي (ع) دعوت كننده به عبوديت الهي
 5. ولايت اميرالمؤمنين امام علي (ع) محور وحدت اسلامي
 6. جنگ وصلح از نگاه اميرالمؤمنين امام علي(ع)
 7. نگرش و برخورد اميرالمؤمنين امام علي (ع) با پيروان خلفا
 8. اميرالمؤمنين (ع) از ديدگاه مستشرقين
 9. سيره علوي و فرهنگ از ديدگاه اميرالمؤمنين امام علي(ع)
 10. اخلاق و تربيت از ديدگاه اميرالمؤمنين امام علي(ع)
 11. نهج البلاغه؛ ناكثين، مارقين و قاسطين
 12. حاكميت و سياست در سيره اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 13. خانواده برتر در بيان و سيره اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 14. معنويت در سيره اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 15. اميرالمؤمنين(ع) در شعر و ادبيات فارسي 
 16. اميرالمؤمنين(ع) در شعر و ادبيات عرب
 17. هنر در سيره اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 18. ادبيات در سيره اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 19. دشمن شناسي از منظر اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 20. بررسي شخصيت اميرالمؤمنين (ع) از منظر قرآن كريم 
 21. تفاسير و تراجم نهج البلاغه
 22. بررسي شخصيت امام از منظر احاديث فريقين
 23. اميرالمؤمنين امام علي (ع) و مدينه فاضله
 24. اقليت هاي ديني از منظر اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 25. حقوق انسان از منظر اميرالمؤمنين امام علي(ع)
 26. اميرالمؤمنين امام علي (ع) و وقف
 27. نقش مردم در حكومت از منظر نهج البلاغه
 28. واكاوي ريشه ها و عوامل شهادت اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 29. علل فروپاشي تمدن ها و جوامع از منظر نهج البلاغه
 30. انسان كامل از منظر اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 31. اميرالمؤمنين امام علي(ع) و انديشمندان ساير فرق و اديان
 32. عدالت اجتماعي در كلام و منش اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 33. سياست در منش اميرالمؤمنين امام علي (ع)
 34. بازشناسي عرفان ناب علوي از عرفان هاي نوظهور

نظرات