همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS۱ در اینترنت اشیاء

همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS۱ در اینترنت اشیاء

موضوعات همايش:

خرده‌فروشي هوشمند
Omni-Channel
سلامت هوشمند
خدمات شهرهاي هوشمند
زنجيره‌تامين بين‌بنگاهي (B2B) هوشمند
اينترنت اشيا در صنعت

 

نظرات