اولین همایش ملی نمک

اولین همایش ملی نمک

محورهاي همايش

1-  روشهاي بهبود كيفيت نمك خوراكي
2- بررسي و مقايسه استانداردهاي نمك در ايران با ساير كشورها
3- نمك و غني سازي
4- بررسي ميزان مصرف نمك در كشور
5- ناخالصي هاي نمك خوراكي و ارتباط آن با بيماري ها
6- نمك و بيماري هاي قلبي و كليوي و ...
7- نمك در گذرگاه تاريخ
8- بررسي روش هاي نظارت ، پايش و آزمون هاي مربوط به كيفيت نمك
9- منابع نمك خوراكي
10- بررسي تاثير نمك در اقتصاد ايران و جهان
11- روش هاي اكتشاف و استخراج نمك متناسب با كاربرد آن
12- نمك و كاربرد آن در صنايع غذايي و دارويي
13- روشهاي تصفيه نمك
14- بررسي روشهاي توليد نمك در كشور و مشكلات واحدهاي توليدي

نظرات