هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

محورهاي كنفرانس:

 •  حمل و نقل همگاني
        طراحي شبكه هاي حمل و نقل همگاني
        تحليل ظرفيت سيستم حمل و نقل همگاني
        معرفي و ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل همگاني
        بهينه سازي ناوگان حمل و نقل همگاني
        سياستگذاري در حمل و نقل همگاني (كرايه و ساير فعاليتهاي مربوطه)
        روشهاي افزايش سهم حمل و نقل همگاني
 • سيتسمهاي هوشمند
        مديريت هوشمند ترافيك
        اطلاع رساني هوشمند
        وسايل نقليه هوشمند
        سيستمهاي حمل و نقل همگاني هوشمند
        سيستمهاي امنيتي هوشمند
        سيستمهاي مربوط به وسايل نقليه تجاري
        سيستمهاي هوشمند پرداخت كرايه
 • مديريت تقاضاي سفر
        سياستهاي مشوق جهت استفاده از خودرو اشتراكي
        دوركاوي
        قيمت گذاري سوخت و ماليات
        بررسي ساختارهاي شهري
 • برنامه ريزي حمل و نقل
        مدلسازي تقاضاي حمل و نقل
        مدلهاي فعاليت محور مربوط به حمل و نقل
        برنامه ريزي حمل و نقل و كاربري زمين
        مديريت پاركينگها
        حمل و نقل كالا
 • ايمني ترافيك و ريسك
        بررسي و ارزيابي هزينه تصادفات
        مدلسازي تصادفات شهري
        مديريت ايمني شهري 
        ساختار مديريت حوادث
        تجهيزات ايمني
        روشهاي نوين جهت ايمني سازي معابر
        مميزي ايمني راه
        شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه هاي حمل و نقل
        مديريت بحران
 • حمل و نقل و توسعه پايدار
       پياده محوري و حمل و نقل انسان مدار
       توسعه دوچرخه سواري
       مصرف سوخت
       آلودگي هوا و آلودگي صوتي
       حمل و نقل و محيط هاي شهري
       كاربران آسيب پذير راه
 • مهندسي ترافيك
       مدلها و نرم افزارهاي شبيه سازي ترافيك سواره و پياده
       مدلسازي ظرفيت تقاطعات
       مدلسازي ظرفيت معابر سواره، دوچرخه و عابر پياده
       آموزش و فرهنگسازي
       قوانين و مقررات و روشهاي اعمال آنها
       عارضه سنجي ترافيك
 • اقتصاد حمل و نقل
       ارزيابي پروژه هاي حمل و نقل
       قيمت گذاري معابر شهري
       مدلهاي اقتصادي در برنامه ريزي حمل و نقل
 • مديريت سيستم حمل و نقل
       اولويت بندي شبكه معابر شهري
       بررسي روشهاي و سياستهاي مناسب جهت افزايش عرضه سيستم حمل و نقل
       طراحي شبكه هاي حمل و نقل
       بررسي و ارزيابي عوامل كاهنده عرضه سيستم حمل و نقل

هزينه ثبت نام:
از علاقمندان شركت در كنفرانس تقاضا مي شود هزينه ثبت نام را با توجه به جدول ذيل به حساب جاري 90001 نزد بانك ملي ايران شعبه سازمان ترفيك (كد شعبه 849)‌قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به نام سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران واريز نموده و اصل فيش بانكي را به همراه فرم ثبت نام تكميل شده حداكثر تا تاريخ10/2/87 به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.

توجه:
-     هزينه كنفرانس مطابق جدول ذيل شامل حضور در سخنراني‌هاي علمي، ارائه لوح فشرده مجموعه مقالات،  نهار و پذيرايي به مدت 2 روز مي‌باشد.
-     ارائه كنندگان مقالات تاييد شده نياز به هزينه‌هاي ثبت نام ندارند.
-     ارائه كنندگان مقالات در صورت تاييد مقالات نياز به پرداخت هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس ندارند.
-     ثبت نام دانشجويان و اعضاء هيئت علمي با ارسال تصوير كارت شناسايي مربوطه امكان پذير مي باشد.

 هزينه شركت در كنفرانس:
         ثبت نام                                                 مبلغ (ريال)
-       عادي                                          350.000 (سيصد و پنجاه هزار ريال)
-      اعضاء هيئت علمي                        200.000 (دويست هزار ريال)
-      دانشجويان                                   100.000   (يكصد هزار ريال)
 

فرم ثبت نام: 

نظرات