اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

محورهاي تخصصي كنفرانس
اولين كنفرانس پتروشيمي ايران در برگيرنده كليه موضوعات مرتبط با صنعت پتروشيمي ايران در حوزه‌هاي فني و مهندسي، اقتصاد و علوم انساني با اولويت سه محور اصلي و موضوعات فرعي ارائه شده در ذيل مي‌باشند.

الف- صنعت پتروشيمي و نقش آن در توسعه ملي
پژوهش، محور توسعه صنعت پتروشيمي و عامل برتري بر رقبا
چشم انداز صنعت پتروشيمي در ايران، منطقه و جهان با نگاه به رقابت‌هاي  جهاني
مديريت دانش و فناوري اطلاعات در صنعت پتروشيمي ايران
اثرات صنعت پتروشيمي بر محيط زيست و منابع طبيعي
خصوصي‌سازي و پتروشيمي
تجميع واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيميايي
آموزش و مديريت منابع انساني در بخش پژوهش
تأثير عضويت در سازمانهاي جهاني و منطقه‌اي بر پژوهش و فناوري
سياستگذاري پژوهش‌هاي مشترك  داخلي و بين‌المللي با هدف توانمندسازي پژوهش
خط مشي و مديريت پژوهشي رقبا در منطقه و جهان
نقش توسعه محصول در سودآوري صنايع پتروشيمي و جذب بازارهاي جديد

ب- ارائه  آخرين دستاوردهاي فناوري هاي دنيا
فرايندهاي تبديل گاز طبيعي به محصولات پتروشيمي و سوخت‌هاي تميز
كاتاليست هاي تبديلات گازي و هيدروژن‌زدايي
فرايندهاي جداسازي و بازيافت
كاتاليست‌ها و فرايندهاي توليد پليمر
پليمرهاي مهندسي، آميزه‌سازي پليمرها و مواد افزودني به پليمرها
پركن ها در محصولات  پتروشيمي و جايگزين‌هاي نوين
زيست فناوري در صنعت پتروشيمي
فناوري نانو در صنعت پتروشيمي
غشا و فرايندهاي غشايي در صنعت پتروشيمي
فناوري توليد ابرجاذب‌ها با نگاه به فقر آبي كشور
سيستم‌هاي كنترل فرايند پيشرفته
 
ج- ارائه دستاورهاي صنعت و پژوهش
بهينه سازي فرايندها و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي
تنگناها و معضلات واحدهاي توليدي و راهكارهاي مناسب
بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت پتروشيمي
خوردگي در صنعت پتروشيمي
پژوهش‌هاي مهندسي مكانيك، عمران، ابراز دقيق و برق در صنعت پتروشيمي
كاربرد فناوري‌هاي نوين در صنعت پتروشيمي
افزايش مقياس فرايندهاي پتروشيمي
مهندسي معكوس در فرايندهاي پتروشيمي
بررسي امكان توليد كاتاليست در داخل كشور
مديريت مصرف انرژي، آب، سرويسهاي جانبي و خوراك در واحدهاي توليدي صنعت پتروشيمي
استفاده بهينه از فرآورده هاي فرعي پالايشگاه‌هاي نفت به عنوان خوراك صنعت پتروشيمي
استفاده بهينه از محصولات فرعي مجتمع‌هاي پتروشيمي به منظور توسعه صنايع پايين دستي
كاربرد روش‌هاي نوين بازرسي و كنترل كيفيت
مهندسي ارزش
اجراي سيستم‌هاي نظام نوين مديريت تعميرات (CMMS,RCM,CM,PM)
ارتباط اطلاعاتي مابين مجتمع‌هاي پتروشيمي
اثر كيفيت محصولات پتروشيمي بر سلامت جامعه و محيط زيست

نظرات