هشتمین کنگره بین المللی سوختگی

هشتمین کنگره بین المللی سوختگی

محورهاي كنگره :
درمان
سوختگي حاد
مديريت درد در بيماران سوخته
نقش تغذيه در درمان بيماران سوختگي
كنترل عفونت و مقاومت دارويي در بيماران سوختگي
مديريت جراحي بيماران سوخته حاد
بيهوشي در سوختگي 
احيا سوختگي
نقش NGO در مراقبت هاي سوختگي
بانك پوست، جايگزين هاي پوست و سلول درماني، روش هاي مولكولي و مهندسي بافت
پيشگيري
آموزش 
استانداردسازي
بازتواني
روش هاي نوين جراحي ترميمي و زيبايي در سوختگي
درمان اسكار هيپرتروفيك و كلوئيد (نقش ليزر، نقش جراحي، داروهاي موضعي و سيستميك، گارمنت، اولتراسوند)
كيفيت زندگي و تطابق اجتماعي
فيزيوتراپي و كاردرماني
درمان هاي مكمل
روان درماني در سوختگي
مراقبت هاي ويژه در سوختگي
مراقبت هاي اوليه در اورژانس و مراقبت هاي پيش بيمارستاني

نظرات