سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي 29 و 30 بهمن ماه 1386 در تهران برگزار مي شود. بر اساس آمار سيويليكا، كنفرانسهاي اول و دوم از نظر تعداد، كيفيت و نوآوريهاي علمي و تحقيقاتي، جزو كنفرانسهاي برتر بود كه با انتشار 260 مقاله تخصصي خلاء موجود در زمينه مقالات مديريت بحران در كشور را پر كرد.

كنفرانس سوم، در پنج حوزه زلزله ، سيل ، خشكسالي، زمين لغزش، طوفان هاي سيكلوني برگزار مي شود كه شامل موضوعات زير مي باشد:

1- چرخه مديريت بحران شامل:  ارزيابي مخاطرات، پيشگيري، آمادگي، پاسخ در مقابل بحران و بازسازي

2- نيروي آموزش ديده مردمي و جامعه آماده ، كارآمدترين ابزار مديريت بحران

3- همكاري بهينه بين سازمانهاي دولتي و تشكلات مردمي درمراحل قبل ، حين و پس از بحران

4- نقش تبادل اطلاعات در چرخه مديريت بحران: نقش ارتباط تصميم سازان ومتخصصين در كاهش تبعات بحرانظرفيت سازي  و تاب آوري، رويكردي با هدف بقاء جوامع و سازمانها

5- نقش ارتباطات و مخابرات ، نرم افزارهاي جامع و GIS در كاهش تبعات بحران

6- اجراي چارچوب پيشنهادي هيوگو در حوزه هاي

7- تعريف واژه گان مشترك ، پيش نياز مديريت بحران

8- مديريت بحران و مديريت كيفيت ، نقاط مشترك ، هم افزايي در سيستم

9- جايگاه مديريت بحران در سند چشم انداز 20 ساله كشور

10- جايگاه پدافند غير عامل در مديريت بحران

11- رويكرد هاي ديني و احاديث مذهبي در ارتباط با مخاطرات و حوادث غير مترقبه طبيعي

12- نقش و جايگاه جايزه ملي مديريت بحران در توسعه پايدار

13- تعيين مدل هاي ملي ارزيابي براي محاسبه خطر پذيري زلزله و سيل

14- بررسي تاثيـر وجود آيين نامه هاي طراحي لرزه اي در كاهش خسارات و تلفات

نظرات