سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

محورهاي كنگره :

 • تازه هاي شوك، احياء و مراقبتهاي ويژه
 • برخورد با تروما , پيشگيري و پيشگويي آسيبها
 • كاربردهاي سونوگرافي و تصوير برداري در اورژانس
 • مسائل قانوني در اورژانس
 • آموزش و پژوهش در بخش اورژانس
 • برخورد با مسموميتها در اورژانس
 • برخورد با اورژانسهاي محيطي
 • اورژانس پيش بيمارستاني
 • مديريت بخش اورژانس
 • اورژانسهاي داخلي و قلب
 • اورژانسهاي اطفال
 • اورژانسهاي جراحي
 • برخورد با انواع حوادث تروريستي و مديريت بحران
 • اخلاق حرفه اي در اورژانس
 • ارائه بخش اعظم مطالب بصورت PMP در سالن اصلي و فرعي
 • اداره راه هوايي
 • ترياژ
 • حوادث حاد عروقي مغز
 • شرح حال گيري و مهارت هاي ارتباطي در بخش اورژانس

نظرات