دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

محورهاي كنگره:

تازه هاي شوك، احياء و مراقبتهاي ويژه
برخورد با تروما , پيشگيري و پيشگويي آسيبها
كاريرهاي سونوگرافي و تصوير برداري در اورژانس
مسائل قانوني در اورژانس
آموزش و پژوهش در بخش اورژانس
برخورد با مسموميتها در اورژانس
برخورد با اورژانسهاي محيطي
اورژانس پيش بيمارستاني
مديريت بخش اورژانس
اورژانسهاي داخلي و قلب
اورژانسهاي اطفال
اورژانسهاي جراحي
برخورد با انواع حوادث تروريستي و مديريت بحران
اخلاق حرفه اي در اورژانس
ارايه بخش اعظم مطالب بصورت PMP در سالن اصلي و فرعي
اداره راه هوايي
ترياژ
حوادث حاد عروقي مغز
شرح حال گيري و مهارت هاي ارتباطي در بخش اورژانس

نظرات