پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

محورهاي كنفرانس:

خدمات مهندسي براي مديريت سيلاب
مدل‌سازي سيلاب در حوضه‌هاي آبريز كوچك و كوهستاني
كاهش مخاطرات سيل در چارچوب مهندسي رودخانه‌ و اقدامات سازه‌اي هدايت، كنترل و مديريت سيلاب 
شبيه‌سازي، كنترل و هدايت سيلابهاي واريزه‌اي
شبيه سازي شكست سد و مدل‌سازي ريسك آن
رويكردهاي نوآورانه مديريت سيلاب
 سيلاب و اثرات زيست‌محيطي آن
مديريت بهينه مخازن سدها در كاهش ريسك خسارت سيلاب
مديريت كيفيت آب در شرايط سيلاب
فناوريهاي نوين سنجش ويژگيهاي كمي و كيفي سيلاب
روشهاي مدلسازي و تخمين خسارت سيلاب

اثر تغييرات اقليمي و انساني بر سيلاب
ارزيابي اثر تغييرات اقليمي گذشته و آينده بر مشخصات سيلاب‌
راهكارهاي افزايش ظرفيت رودخانه‌ها براي مديريت سيلاب در شرايط تغييراقليم و تطابق با ريسك سيلاب
ارزيابي سهم دستكاريهاي انساني در حوضه هاي آبريز بر تواتر و شدت سيلاب ها
روشهاي تحليل آماري سيلاب در شرايط تغييرات محيطي

 سيل از منظر حكمراني آب
جايگاه مديريت سيل در رويكرد مديريت جامع منابع آب
آموزش، آگاهي‌رساني و فرهنگ‌سازي و نقش آنها در مديريت سيلاب
ارزيابي ساختار مديريت سيلاب كشور
بيمه و مديريت ريسك سيلاب
ارزيابي اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي سيلاب
راهكارهاي ارتقاء مشاركت اجتماعي در مديريت سيلاب
نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در مديريت سيلاب
چارچوب هاي حاكميتي براي مديريت ريسك سيلاب
نقش برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري در كاهش مخاطرات سيلاب

پيش بيني و پيش هشدار سيلاب
تجارب موفق و ناموفق ملي و بين‌المللي در زمينه پيش‌بيني و هشدار سيلاب
كاربرد مدلهاي پيش بيني بارش و رواناب در مديريت سيلاب
پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در ابزارهاي پايش و پيش‌هشدار سيل
راهكارهاي اشتراك سريع اطلاعات مربوط به سيلاب براي كاهش تلفات

مهرناز محافل

مهرناز محافل

  • گوینده و مجری

نظرات