ششمین کنگره کشوری سوختگی

ششمین کنگره کشوری سوختگی

ششمين كنگره كشوري سوختگي داراي امتياز بازآموزي بوده و جامعه هدف آن گروه هاي مختلف از جمله پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي مي باشد. 

 

محورهاي همايش:
- مراقبت هاي ويژه در سوختگي
- مراقبت هاي اوليه در اورژانس و مراقبت هاي پيش بيمارستاني در سوختگي
- بانك پوست، جايگزين هاي پوست و سلول درماني
- نقش NGO در مراقبت هاي سوختگي
- بازتواني و فيزيوتراپي در سوختگي
- تغذيه در سوختگي
- پانسمان سوختگي
- مديريت درد در بيماران سوخته
- جراحي هاي ترميمي و زيبايي در سوختگي
- اكسيزيون و گرافت زودرس
- روان درماني در سوختگي

نظرات