یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران

محورهاي كنگره:
-تازه هاي شوك، احياء و مراقبتهاي ويژه
-برخورد با تروما , پيشگيري و پيشگويي آسيبها
-كاريرهاي سونوگرافي و تصوير برداري در اورژانس
-مسائل قانوني در اورژانس
-آموزش و پژوهش در بخش اورژانس
-برخورد با مسموميتها در اورژانس
-برخورد با اورژانسهاي محيطي
-اورژانس پيش بيمارستاني
-مديريت بخش اورژانس
-اورژانسهاي داخلي و قلب
-اورژانسهاي اطفال
-اورژانسهاي جراحي
-برخورد با انواع حوادث تروريستي و مديريت بحران
-اخلاق حرفه اي در اورژانس
-ارايه بخش اعظم مطالب بصورت PMP در سالن اصلي و فرعي
-اداره راه هوايي
-ترياژ
-حوادث حاد عروقي مغز
-شرح حال گيري و مهارت هاي ارتباطي در بخش اورژانس

نظرات