پارس حدیث

مرکز خدمات حک و برش لیزر و تهیه و تولید انواع هدایای تبلیغاتی از قبیل: انواع لوح تقدیر مدل لوح تقدیر چوبی، لوح تقدیر برنجی و استیل ، لوح تقدیر پلکسی گلاس انواع ت

راهي سخت پيموده ايم تا توانسته ايم بعد از۷ سال خدمت به امور تربيتي آموزش و پرورش –

دانشگاهها و تمامي مراكز علمي و فرهنگي كشور شعار پارس حديث :

( سرعت – دقت – كيفيت ) را اثبات كنيم.

رهاورد فعاليت ما ارتباط با ارگانهايي از قبيل:

· ( واحد فرهنگي هنري- معاونت پرورشي و تمامي معاونت هاي آموزش و پرورش سراسر كشور)

· ( همايشها و جشنهاي فارغ التحصيلي دانشگاههاي آزاد- دولتي ونيمه دولتي سراسر كشور)

· ( همايشهاي تقدير از دانش آموزان و خيرين كميته امداد امام خميني (ره) در سراسر كشور)

· ( واحد فرهنگي بنياد شهيد سراسر كشور)

· ( روابط عمومي وزارت كار وامور اجتماعي)

· ( روابط عمومي وزارت بازرگاني)

· ( روابط عمومي وزارت كشور و…. واكثر روابط عمومي هاي زير مجموعه)

· ( مديريت بانكهاي دولتي و نيمه دولتي مراكز استانها)

· ( فرهنگسراهاي تهران و شهرستانها)

· ( شركتهاي دولتي و خصوصي تهران و شهرستانها)

نظرات