کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

كنفرانس بين المللي بررسي مسائل جاري ادبيات، ترجمه و آموزش و يادگيري زبان ها توسط مؤسسه پژوهشگران انديشمند و با همكاري دانشگاه هاي مختلف مانند دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) برگزار مي شود.
 كنفرانس با هدف بررسي مسائل جاري مرتبط با ادبيات، ترجمه و آموزش و يادگيري زبان ها مانند فارسي، عربي و انگليسي برگزار خواهد شد.
از تمامي پژوهشگران، دانشگاهيان و دانشجويان دعوت مي گردد تا پژوهش هاي خود را به يكي از زبان هاي فارسي يا انگليسيارائه نمايند.
در حقيقت كنفرانس فرصت مناسبي براي به اشتراك گذشتن يافته هاي علمي متخصصين در زمينه هاي مختلف ادبيات، ترجمه، آموزش و يادگيري زبان ها و زبان شناسي مي باشد.
علاوه بر انتشار مقالات منتخب در مجلات علمي-پژوهشي مانند لسان مبين وابسته به دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، تمامي مقالات در پايگاه سيويليكا ايندكس مي شوند و نيز در كتاب مجموعه مقالات كنفرانس منتشر مي يابد (تمامي خدمات انتشار و ايندكس شدن مقالات به عنوان خدمات كنفرانس و به صورت رايگانمي باشد). كتاب چكيده مقالات نيز به صورت نسخه الكترونيكي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.

 

محورهاي كنفرانس:

با توجه به اهميت به اشتراك گذاشتن يافته هاي علمي مختلف، كنفرانس به محور خاصي محدود نمي شود و شامل مسائل جاري ادبيات، ترجمه و آموزش و يادگيري زبان ها و گويش ها هم به صورت محض و هم ميان رشته اي مي باشد.

از تمامي پژوهشگران، دانشگاهيان و دانشجويان دعوت مي گردد تا پژوهش هاي خود را به يكي از زبان هاي فارسي يا انگليسي در ارتباط با محورهاي ذيل ارائه نمايند. اگرچه محورهاي كنفرانس به موارد پيشنهادي محدود نمي باشد:
-ادبيات (مسائل جاري ادبياتي مرتبط با قوم هاي مختلف)
-ترجمه (مسائل جاري ترجمه مرتبط با زبان ها و گويش هاي مختلف)
-راهكارها، پتانسيل ها و چالش هاي تجاري سازي و كارآفريني زبان ها ي مختلف
-آموزش زبان به غير سخنوران آن
-آموزش، برنامه ريزي و ارزيابي برنامه آموزشي و يادگيري زبان ها
-زبان شناسي (بررسي زبان ها و گويش هاي مختلف بر اساس زبان شناسي تئوري و كاربردي)
-آواشناسي
-واج شناسي
-صرف و نحو
-تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
-معني شناسي
-روان شناسي زبان
-جامعه شناسي زبان
-عصب شناسي زبان
-زبان شناسي رايانه اي
-زبانشناسي پيكره اي
-زبان شناسي تاريخي
-جامعه شناسي زبان
زبانشناسي مقابله اي
-زبانشناسي تطبيقي
-سبك شناسي
-گونه شناسي زباني
-دوزبانگي

 

نظرات