پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی

پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی

محورهاي همايش:

-راهكارهاي ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست در مديريت شهري
-تحليل حوادث صنعتي جهت ترويج ايمني و آموزش  HSE
-شاخص هاي مديريتي  HSE_MS
-روش هاي نوين در ارزيابي و طبقه بندي مخاطرات
-طراحي ذاتاً ايمن صنايع فرايندي
-كاربرد نرم افزارهاي حرفه­ اي در مديريت و مهندسي  HSE
-آناليز پيامدهاي حوادث در واحدهاي صنعتي
-بومي سازي و نگهداشت پذيري سامانه هاي مديريت  HSE
-طراحي و اجراي طرح واكنش اضطراري
-HSE در صنايع ساخت و ساز
-صنعت بيمه و ارتباط آن با شاخص هاي ريسك و  HSE
-تجهيزات و ابزار جديد ايمني
سيستم هاي امنيتي
-نظام اداري و ارتقاء ساختار HSE در صنايع عمده كشور
-HSE  و مديريت ريسك و بحران
-مباحث حقوقي  HSE

نظرات