دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

به دنبال تأسيس دفتر انجمن جهاني اكولوژي سيماي سرزمين در ايران (IALE-Iran) در بهار 1391، به همت سركارخانم دكتر سيما فاخران و جمعي ديگر از اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان، اولين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي سرزمين همراه با نشست ساليانه انجمن، در8 و9 آبان ماه 1392 در ايران برگزار شد. دومين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي سرزمين در 5و6 آبان ماه 1395 در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين كنفرانس معرفي و توسعه‌ ي روش‌ ها و دستاوردهاي جديد در علم اكولوژي سيماي سرزمين و ايجاد فرصتي مناسب جهت تبادل نظر ميان پژوهشگران، متخصصين، دانشجويان و فعالان در عرصه‌ ي منابع طبيعي با رويكرد سيماي سرزمين و دركنار آن معرفي فعاليت‌هاي انجمن، جذب اعضاي فعال از ميان اساتيد، دانشجويان و ديگر علاقه مندان از سراسر كشور بوده‌است.

 

محورهاي كنفرانس:

- تنوع زيستي و حفاظت در مقياس سيماي سرزمين (ژنتيك، طرح ريزي حفاظت، گونه هاي غيربومي و ...)
- تغييركاربري اراضي، ارزيابي و مديريت سيماي سرزمين
- اقتصاد، سياستگذاري، مسائل اجتماعي، حقوق، مشاركت هاي مردمي در مديريت پايدار سيماي سرزمين
- تغييرات اقليمي و نقش آن بر ساختار و عملكرد اكوسيستم ها
- طراحي محيط زيست و بهسازي منظر و فضاي سبز متناسب با تغييرات اقليمي
-مديريت و پايش آلودگي هاي زيست محيطي در مقياس سيماي سرزمين
-مديريت اكوسيستم‌هاي نيمه طبيعي وشهري با تأكيد بر اصول اكولوژي سيماي سرزمين
-كاربردفنون سنجش از دور و GIS در مديريت و پايش سيماي سرزمين
-آناليزهاي مكاني پراكنش موجودات در محيط زيست 
-مطالعات مربوط به سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در مديريت منابع طبيعي 
-مطالعات مربوط به پايداري سواحل و درياها

نظرات