چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

چهارمين همايش ملي پژوهش هاي منابع طبيعي ايران با محوريت شيلات و بوم سازگان هاي آبي با هدف به اشتراك گذاري آخرين يافته هاي علمي اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان در زمينه هاي مختلف علوم شيلاتي و محيط هاي زيست آبي در تاريخ پنجشنبه 15 مهرماه 1395 در محل دانشكده منابع طبيعي دانشگاه كردستان برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي همايش:

اقتصاد، سرمايه گذاري، توسعه و بيمه محصولات شيلاتي
- نقش بانك ها در تأمين سرمايه مورد نياز آبزي پروران و صيادان - اهميت سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در توسعه آبزي پروري پايدار - بيمه محصولات آبزي پروري، شناورهاي صيادي و صنايع وابسته

فرآوري آبزيان
فناوري توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده از آبزيان، بسته بندي آبزيان و ...

فناوري نانو و آبزيان
- كاربردهاي فناوري نانو در شيلات و آبزي پروري (كاربرد در تصفيه آب، تغذيه، دارورساني، واكسيناسيون، فرآوري آبزيان و ....) - اثرات فناوري نانو بر آبزيان و بوم سازگان هاي آبي (سم شناسي نانو مواد در ماهي ها، سخت پوستان، نرمتنان، جلبك ها و ....) - و ...

بيولوژي و فيزيولوژي آبزيان
- يافته هاي جديد در فيزيولوژي آبزيان - زيست شناسي آبزيان - بيوسيستماتيك آبزيان - و ...

ژنتيك و زيست فناوري آبزيان
- يافته هاي جديد در كاربردهاي فن آوري زيستي در آبزي پروري - ژنتيك ملكولي - ژنتيك جمعيت - روش هاي جديد اصلاح نژاد در آبزي پروري - و ....

بوم شناسي و مديريت بوم سازگان هاي آبي
- بوم شناسي آبهاي داخلي - مديريت بوم سازگان هاي آبي - پدافند غيرعامل در بوم سازگان هاي آبي - مشكلات و بحران هاي پيش روي درياها و درياچه ها - آلاينده ها و آلودگي بوم سازگان هاي آبي (شناسايي، مقابله و ...) - سم شناسي آبزيان (با تأكيد بر آلاينده هاي جديد) - سنجش از دور و كاربردهاي آن در مطالعه بوم سازگان هاي آبي (كاربرد در مديريت بوم سازگان هاي آبي، آبزي پروري، صيد آبزيان و ...) - و ...

بهداشت و بيماريهاي آبزيان
- روش هاي تشخيص و درمان بيماري هاي آبزيان - بيماري هاي ماهيان سردابي، گرمابي، تزئيني و ... - بيماري هاي سخت پوستان و نرم تنان پرورشي - واكسيناسيون آبزيان پرورشي - مديريت بهداشتي مزارع آبزي پروري - روش هاي نوين پيشگيري و درمان بيماري هاي آبزيان - و ...

فناوري توليد غذاي آبزيان
- يافته هاي جديد در تغذيه آبزيان - روش هاي نوين ساخت جيره هاي غذايي آبزيان - تكثير و پرورش غذاي زنده براي آبزي پروري - و ...

روشهاي نوين تكثير و پرورش آبزيان
- تكثير و پرورش ماهيان گرمابي - تكثير و پرورش ماهيان سردابي - تكثير و پرورش ماهيان تزئيني - تكثير و پرورش سخت پوستان - تكثير و پرورش نرم تنان - سيستم هاي مداربسته پرورش آبزيان - سيستم هاي آكواپونيك - و ...

نظرات