دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

 بطور كلي شهرها داري زيرساخت يا سرمايه‌هاي فيزيكي هستند. شهرها در عين حال به دانش ارتباطي يا زيرساخت‌هاي اجتماعي كه به آن سرمايه فكري هم مي‌گويند احتياج دارند. سرمايه فكري در جهان معاصر براي رقابت شهرها با يكديگر يك عامل تعيين‌كننده به حساب مي‌آيد و به همين خاطر است كه شهر هوشمند به تدريج به عنوان يك مفهوم مهم و يك ابزار راهبردي در روند ضرورت‌هاي مديريت مدرن شهري مطرح شده است.
شهر هوشمند برخاسته از توجه به تكنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رسان است. شهر هوشمند در دنياي معاصر به شهري گفته مي‌شود كه داري شش معيار اصلي زندگي هوشمند جديد است:
اقتصاد هوشمند (smart economy)
جابجايي يا حمل نقل هوشمند (smart mobility)
محيط هوشمند (smart environment)
مردم هوشمند (smart people)
زندگي هوشمند (smart living)
حكمراني هوشمند (smart governance)
شهر هوشمند در مجموع هنگامي متحقق مي‌شود كه سرمايه‌گذاري‌ها در عرصه سرمايه انساني و اجتماعي، در عرصه سنتي (حمل و نقل) و در عرصه مدرن (تكنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رسان) به توسعه پايدار بينجامد.
در اين خصوص و با هدف قدم برداشتن در شناخت و زمينه‌سازي شهرهاي هوشمند در كشور، دومين كنفرانس جامع مديريت شهري ايران با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و شهر هوشمند برنامه‌ريزي و در تاريخ 25 و 26 بهمن 95 در تهران برگزار خواهد شد.
 
 
 
محورهاي كنفرانس
مديريت يكپارچه شهري

شهر يكپارچه و تامين مالي پايدار (اقتصاد شهري)
شهر يكپارچه و تكنولوژي
شهر يكپارچه و شهرسازي و معماري
شهر يكپارچه و مباحث اجتماعي و فرهنگي
شهر يكپارچه و خدمات شهري
شهر يكپارچه و حمل و نقل و ترافيك
شهر يكپارچه و محيط زيست شهري
شهر يكپارچه و زيرساخت‌هاي شهري (آب و برق، گاز و مخابرات و ... )
شهر يكپارچه، شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهرها
 
شهر هوشمند، شهروند هوشمند و سازمان هوشمند
شهر هوشمند و زيرساخت‌ها (قانوني، تكنولوژي و ...)
شهر هوشمند و حمل و نقل و لجستيك
شهر هوشمند و يكپارچه‌سازي شهري
شهر هوشمند و مديريت بحران 

 

نظرات