همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

محورهاي همايش:

مطالعه ميزان آگاهي عمومي از انواع مختلف مهارتهاي زندگي با رويكرد به سبك زندگي اسلامي ايراني و اثرگذاري آن در جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي نقش منتفذين ،معتمدين و ريش سفيدان در ميزان جرايم و آسيبهاي اجتماعي و راهكارهاي احياء و بهره مندي مثبت از ظرفيت اين نهاد مدني 
بررسي علل و عوامل و راهكارهاي كنترل بزه نزاع دسته جمعي و جنايات و جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 
بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 
واكاوي ميزان تاثير شرايط اقليمي و آب و هوايي بر آسيبهاي اجتماعي و جرايم و راهكارهاي مرتبط 
بررسي راهكارهاي كنترل و هدايت تعصبات قومي و تاثير آنها بر جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
مطالعه علل و عوامل ، ميزان اختلافات و دعاوي خانوادگي و راهكارهاي پيشگيري از آنها
بررسي برنامه ارتقاي سرمايه اجتماعي و ارتباطات سالم در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
بررسي ميزان تاثير سنن و آداب زندگي بومي – محلي بر جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي نقش مراكز آموزشي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 
مطالعه نقش ابزارهاي رسانه اي و ارتباطي نوين در جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي ميزان تاثير متقابل اختلافات خانوادگي و جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي ميزان درآمد و اشتغال و ... بر جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي رابطه توريسم ( گردشگري) با جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
 بررسي ميزان تاثير مهاجرت هاي شغلي بر جرايم و آسيبهاي اجتماعي 
بررسي نقش خانواده در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 
بررسي نقش زنان در كنترل آسيبهاي اجتماعي 

نظرات