چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

پژوهشگران مي بايست جهت دريافت اطلاعات تكميلي در خصوص زمان دقيق برگزاري كنفرانس به پايگاه اطلاع رساني كنفرانس مراجعه نمايند.

نظرات