سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

محورهاي اصلي كنفرانس:

- شيمي

- مهندسي شيمي

- نانو

-پتروشيمي

نظرات