کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی

محورهاي كنفرانس:

مديريت

مديريت بازرگاني
مديريت گردشگري و جهانگردي
مديريت صنعتي
مديريت منابع انساني، مديريت استراتژيك منابع انساني، مديريت منابع انساني الكترونيكي
مديريت اجرايي          
تحول در سيستم هاي مديريت اطلاعات
مديريت و كارآفريني
چالش هاي فرا روي مديريت و افق هاي نوين در مديريت
مديريت بيمه    
يادگيري سازماني
مديريت مالي   
سازماندهي و اصلاح روش ها و تشكيلات
مديريت استراتژيك      
بررسي تاثيرات توانمند سازي سرمايه انساني، فرهنگ سازماني  و مديريت استعداد در مديريت تحول
مديريت كسب و كار و تجارت الكترونيك        
مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري،نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمان ها
مديريت دانش(KM)            
بازاريابي و بازارسازي
مديريت دولتي، مديريت دولتي نوين (NPA)   
نقش مديريت جهادي در همسويي سياست هاي سازمان ها و برنامه هاي كلان كشور و افزايش توليدملي
مديريت زمان در سازمان ها و شركت ها 
مديريت رفتار سازماني
توانمند سازي منابع انساني، مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني    
مديريت آموزش عالي
مديريت امور بانكي      
مديريت شهري
سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني    
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
مديريت محيط زيست
مديريت رسانه و مديريت امور فرهنگي            
مديريت ريسك، مديريت بحران
مديريت سرمايه فكري توسعه پايدار      
خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
هوش هيجاني و هوش معنوي   
اخلاق حرفه اي و رضايتمندي شغلي و تحول نظام اداري 
مديريت اسلامي
ارزيابي عملكرد كاركنان
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت


اقتصاد

اقتصاد پول و بانكداري
اقتصاد صنعتي و بازرگاني
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد نفت و گاز
اقتصاد، سرمايه گذاري و توليد ملي
نقش كارآفريني در اقتصاد
اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
اقتصاد در شرايط تحريم
اقتصاد و مديريت ورزشي 
اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي
كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني 
كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري
اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه  
راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
توزيع درآمد و عدالت اقتصادي
مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي
شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي
فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار، سرمايه گذاري، توليد، مصرف و ...)
بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
رشد و توسعه اقتصادي
توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي
رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا
توسعه نظام مالي
كسب و كار، خصوصي سلزي و فضاي رقابتي
و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد

نظرات