سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

محورهاي كنفرانس:
-آب و هواشناسي (اقليم شناسي)  
- كاربرد فناوري‌هاي ژئوانفورماتيك در توسعه پايدار       
-جغرافيا و برنامه ريزي شهري        
- جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  
- آمايش سرزمين       
-مخاطرات محيطي       
-جغرافياي سياسي      
- ژئومورفولوژي                       
-طبيعت گردي (اكوتوريسم)
- جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
- جغرافياي پزشكي
- جغرافيا و دفاع مقدس
- هيدروژئوموفولوژي در برنامه ريزي محيطي
- توسعه پايدار شهري با نگاهي به آينده
- جغرافيا: دفاع و امنيت
-سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

نظرات