دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

دومين دوره اين كنفرانس با همكاري دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان هاي مرتبط، در مهرماه سال 1395 در شهر فرهنگي و تاريخي شيراز برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

شهرسازي وتوسعه پايدار
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
مشاركت در امور شهري
بهسازي و نوسازي شهري
ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
بافت هاي تاريخي
جغرافيا ،برنامه ريزي ومديريت شهري
بهسازي آثار تاريخي
جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار
علوم جغرافيايي ومديريت شهري
نوسازي شهري
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
بازسازي بافت تاريخي
جغرافيا وشهرسازي
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
ساير ايده هاي نوين در زمينه شهرسازي وتوسعه پايدار

مديريت، برنامه ريزي و طراحي شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
تعامل در فضاي شهري
روانشناسي محيطي
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهر و حقوق شهروندي
طراحي وفضاهاي شهري
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت بحران
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
مشاركت در امور شهري
گردشگري شهري
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
بهسازي و نوسازي شهري
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
مديريت استراتژيك
روش ها، فنون و متودولوژي
سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
سازماندهي پروژه
ابزارهاي مديريت
مديريت و برنامه ريزي پايدار
بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
الگوهاي مديريت اسلامي پايدار
اصول و مقررات پيمان
مهندسي ارزش
نظارت و ارتقاي كيفيت
مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
مديريت شهر الكترونيك

مهندسي سازه، زلزله و بهسازي لرزه اي
سازه‌‌هاي بتني
سازه‌‌هاي فولادي
مكانيك جامدات
روش‌هاي عددي در مهندسي سازه
مواد‏، مصالح و تكنولوژي بتن
سازه‌‌هاي دريايي
سازه‌هاي هيدروليكي
روش‌هاي عددي در مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي سازه‌ها
ديناميك سازه
اندركنش خاك و سازه
تحليل خطر زلزله
طراحي لرزه‌اي شريان‌هاي حياتي
كنترل سازه‌ها
ژئوتكنيك لرزه‌اي
سازه‌هاي خاكي
تست‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي
مهندسي پي
مدل‌سازي و روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك
تونل‌سازي و مكانيك سنگ
بهسازي خاك
 
مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك
ژئودزي
فتوگرامتري
سيستم اطلاعات جغرافيائي
هيدروگرافي
سنجش از دور
روش‌هاي عددي در مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك                                                                                                                                                                                                                           
مهندسي معماري و توسعه پايدار
مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
معماري و هويت شهري
معماري پايدار
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
روشها و فناوريهاي نو در در معماري
انرژي هاي نو در معماري
سبك شناسي معماري
معماري خياباني
تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
گرافيك شهري
معماري ومحيط زيست
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
الگوهاي معماري بومي
معماري منظر
بوم شناسي
زيبايي شناسي در معماري
ساير ايده هاي نوين در زمينه معماري وتوسعه پايدار
 
مهندسي ترافيك، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري
طرح هندسي راه
روش‌هاي عددي در روسازي راه
مهندسي ترافيك
برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
مواد، مصالح و تكنولوژي آسفالت
روش‌هاي نوين ساخت
مديريت پروژه
مهندسي ارزش

 
محيط زيست شهري
محيط زيست و انواع آلودگي ها
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
فضاي سبز و محيط زيست شهري
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت پسماند در شهرها
مديريت حيات وحش شهري
مديريت فضاي سبز ومحيط زيست شهري
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
نانو ومحيط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
 
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
تغيير اقليم ومحيط زيست
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
گردشگري ومحيط زيست
ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست
 
هوش مصنوعي و روش هاي نوين طراحي
داده پردازي در معماري
معماري تعاملي
رايانه ابزاري براي ساخت
معماري هوشمند
معماري ديجيتال
معماري پارامتريك
رايانه ابزاري براي طراحي  
 
منظر شهري پايدار و هنرهاي محيطي
جلوه هاي نو در معماري منظر
چشم انداز شهر
منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
منظر و چشم‌انداز پايدار
اكوتوريسم
آموزش و منظر شهري
شهر و زيباسازي شهر 
 
معماري و شهرسازي ايراني اسلامي

مباني نظري اسلام در معماري
نمود انسان ايراني در جلوه‌هاي بصري
بايدها و نبايدهاي معماري اسلامي ايراني
مباني موجود معماري ايراني
ابعاد پنهان معماري در اسلام
آسيب‌شناسي مباني نظري موجود
آرمان‌شهر اسلامي
حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام
جايگاه و  تأثير تفكر اسلامي در معماري و شهرسازي
نقش وقف، امنيت، عدالت در شهر اسلامي
مباني زيبايي‌شناسي در شهر اسلامي
نقش اسلام و آموزه‌هايي ديني در طراحي فضاهاي شهري
تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهرسازي
تجلي كالبدي مفاهيم معنوي اسلامي در شهر و فضاهاي شهري
 
نگرش به معماري و شهرسازي عصر امروز از ديدگاه َآسيب شناسانه
آسيب شناسي حقوق و قوانين شهري و ساختماني
تبيين نقش شهرداري­ها و شوراها در اجرايي­كردن مفاهيم معماري و شهرسازي
برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري در عصر حاضر (چالش­ها و راهكارها)
آسيب شناسي مشاركت عمومي در امور شهري و توسعه پايدار
 
انرژي، معماري و شهرسازي پايدار
مباني و مفاهيم توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
ضوابط فني و استانداردها
نوآوري و چالش‌هاي پيش رو
هويت اسلامي و نقش آن در توسعه پايدار شهري
جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرها
الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر
كاربرد فن­آوري­هاي نوين در توسعه شهرهاي پايدار
محيط زيست و توسعه پايدار در شهر
مردم و پايداري اجتماعي
دستيابي به الگوهاي ساخت­وساز پايدار با بكارگيري ساختمان ­­هاي بومي
تكنولوژي و پايداري ساختمان
كاربرد مصالح نوين
مديريت انرژي- مديريت حمل و نقل و توسه شهري در شهرهاي ايران
مديريت بحران و توسعه­ي شهري در شهرهاي ايران

ميراث طبيعي، گردشگري و توسعه پايدار
معماري و شهرسازي و گردشگري
گردشگري با هويت ايراني اسلامي
فرهنگ و گردشگري
رويكردهاي نوين در گردشگري
تكنولوژي هاي نوين در گردشگري
گردشگري جهاني و جاذبه هاي ايران
معماري و شهرسازي تاريخي و گردشگري
معماري و شهرسازي نوين و گردشگري
گردشگري  و اقتصاد
مديريت گردشگري
گردشگري بومي
گردشگري ديني
 
بافت ها و آثار تاريخي
بهسازي و مقاوم سازي بافت­هاي تاريخي
  بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاريخي شهر
حفظ هويت شهري در بهسازي بافت­هاي فرسوده
 
محورهاي آزاد مرتبط با موضوعات شهرسازي، مديريت و توسعه شهري
ايده هاي نوين در زمينه شهرسازي

نظرات