سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

محورهاي كنفرانس

كشاورزي و توسعه پايدار
 - اقتصاد مقاومتي و كشاورزي پايدار
 - تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي 
 - فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي 
 - ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك 
 - علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
 - ميوه هاي مناطق معتدله 
 - هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) 
 - مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي 
 - شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي 
 - اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار 
 - به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
 - ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي 
 - ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي 
 - نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها 
 - نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
 - نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار 
 - نقش IT در كشاورزي و توسعه پايدار

 منابع طبيعي و توسعه پايدار 
- مباحث نوين در منابع طبيعي 
- تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي 
- استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي 
- روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
- ريز گردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك 
- آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري 
- مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي 
- حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب 
- مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك 
- نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار 
- تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه 
- روشهاي مصرف كود در خاك 
- هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي 
- اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي 
- پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات 
- محصولات تراريخته 
- بانك ژن و ذخاير ژنتيكي 
- زراعت و اصلاح نباتات 
- روشهاي جديد به نژادي در گياهان 
- بيوتكنولوژي ، كشت بافت

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي 
- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي 
- سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال 
- بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن 
- بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي 
- مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
- الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

 علوم صنايع غذايي 
- مباحث نوين در علوم صنايع غذايي 
- علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي 
- بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي 
- بهداشت غذايي و مسمويت غذايي 
- فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي 
- ميكروب شناسي مواد غذايي

 علوم دامي و دامپزشكي 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار 
- تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور 
- كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور 
- مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور 
- نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي 
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي 
- فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور 
- نقش تكنيك هاي توليد مثلي در توليدات دامي 
- دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي) 
- بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي 
- كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام 
- جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

علوم شيلات و آبزيان 
- كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان 
- نقش آبزي پروري در توسعه پايدار 
- تكثير و پرورش آبزيان 
- بهداشت و بيماري هاي آبزيان 
- صيد و بهره برداري

توليدات گياهي و علوم باغباني 
- كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي 
- ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي 
- تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني 
- بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني 
- كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي 
- گياهشناسي و گياهان دارويي باغي 
- روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني 
- هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني 
- الگوهاي كشت در باغباني و عمليات پس از برداشت 
- مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر 
- سازه هاي گلخانه اي ، كود و تغذيه در باغباني 
- به نژادي گياهان باغي و كاربردهاي نانو در باغباني 
- مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و مديريت آفات در گياهان باغي 
- كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

علوم زراعت 
- تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت 
- كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت 
- مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي 
- تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت 
- زراعت ملكولي ، مدل سازي در زراعت ، اگروتروريسم 
- روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي 
- فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت

علوم جنگل و مرتع 
- علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع 
- روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع 
- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل 
- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل 
- سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي 
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع 
- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل 
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل 
- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 
- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل 
- آناليز و ارزيابي وروش هاي بررسي پوشش گياهي مراتع 
- اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع 
- مديريت چراي دام و سيستم هاي رمه گرداني 
- كيفيت و ارزش غذائي گياهان مرتعي در تغذيه دام 
- محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري 
- مسائل اقتصادي و اجتماعي مراتع ، اقتصاد مرتع

نانو تكنولوژي در علوم كشاوزي
- كاربرد نانو در علوم كشاورزي
- كاربرد نانو در علوم محيط زيست
- نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان 
- كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي
- نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي 
- نانو حسگرها و نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي 
- نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي 
- كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

 بيابان و بيابان زدايي 
- ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني 
- بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها 
- اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان 
- كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي 
- بيابانزايي و توسعه پايدار 
- خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني

مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت 
- زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي 
- آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
- خشكسالي و تغييرات اقليمي 
- طوفان ، صاعقه و ريزگرد 
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي 
- نقش مديريت سوانح طبيعي در توسعه پايدار 
- اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت 
- حيات وحش و استفاده چند منظوره

مديريت انرژي و توسعه پايدار 
- انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... ) 
- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... ) 
- مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
- محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد 
- آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي و محيط زيست 
- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي 
- سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي 
- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن 
- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار 
- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن 
- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران 
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست 
- نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار 
- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد 
- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور 
- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي 
- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي 
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي 
- كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي,منابع طبيعي و محيط زيست

تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي 
- نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم 
- تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي و چالش منابع آب 
- اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي 
- تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت 
- اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي 
- پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم 
- اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات 
- توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم 
- قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

زيست بوم پايدار و توسعه 
- محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار 
- پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي 
- حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار 
- ارزش گذاري اقتصادي و حسابداري سبز زيست بوم ها 
- شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي 
- مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار 
- صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

محيط زيست انساني و توسعه پايدار 
- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني 
- استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست 
- آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
- مديريت انرژي ، گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت 
- كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار 
- مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري ، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )

 محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار

 - تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
 - مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي 
 - جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري) 
 - مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
 - زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
 - مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 - روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي

 آلودگي هاي محيط زيست(آب، هوا، خاك و صوت)
- پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك 
- ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا 
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي 
- پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) 
- شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي 
- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار 
- ريز گردها و اثرات زيست محيطي آن 
- مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

محيط زيست ،آب و فاضلاب 
- انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن 
- مهندسي آب و فاضلاب 
- فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب 
- تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي 
- خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير 
- مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني 
- اثرات زيست محيطي افت آب هاي زيرزميني 
- استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده 
- مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب 
- روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري 
 - اقتصاد مقاومتي و تكنولوژي هاي محيط زيست
-  فضاي سبز و محيط زيست شهري
 - شهرها و سيستم مديريت محيط زيست ، شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
 - اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
 - اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
  - مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 
 - ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
 - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
 - كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
 - اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
 - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
 - اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
 - ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
 - طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 
 - نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي 
 - اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري


 توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار

 - گردشگري پايدار و اقتصاد مقاومتي
 - گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري 
 - گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي 
 - مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري 
 - استانداردسازي خدمات گردشگري 
 - زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته 
 - گردشگري به عنوان صنعت جايگزين 
 - نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري 
 - گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري 
 - رويكردهاي نوين در صنعت گردشگري 
 - فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري 
 - اكوتوريسم و گردشگري معاصر 
 - گردشگري و انرژي هاي نو و پايدار 
 - آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران 
 - ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري 
 - موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري 
 - نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور 
- گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست 
 - مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري 
 - گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي 
 - گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي 
 - گردشگري در سواحل ، گردشگري و امنيت 
 - گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي 
 - استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري 
 - تغييرات آب و هوايي و گردشگري 
- گردشگري مذهبي ، فرهنگي 
 - گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار 
 - گردشگري الكترونيك ، گردشگري و جهاني شدن 
 - گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري 
 - گردشگري وموسيقي هاي محلي 
 - نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
 - آموزش و تورگرداني گردشگري 
 - گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... (

نظرات