دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

محورهاي اصلي همايش:

-مديريت دولتي

-مديريت بازرگاني

-مديريت فناوري اطلاعات

-مهندسي صنايع

-مديريت منابع انساني

-مديريت آموزشي

-مديريت و اقتصاد

-مديريت ثبت و مديريت قضايي

نظرات