همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

محورهاي همايش:

-تبيين نقش موقعيت جغرافيايي اقيانوسي كشورها در توسعه ملي و اقتصاد دريامحور آنها    
-پتانسيلها و مزيت هاي ژئوپليتيكي كرانه هاي جنوب شرق ايران    
-كرانه هاي جنوب شرق و قلمروسازي ايران در پهنه هاي آبي اقيانوسي بر پايه كنوانسيون 1982 حقوق درياها    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق و ظرفيتهاي توسعه صنعتي ايران    
-سياست گذاري و مدلسازي آمايش سرزمين و مديريت بهينه سواحل جنوب شرق ايران    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه گردشگري داخلي و بين المللي    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه مناطق آزاد اقتصادي، تجاري، مولد و فناور(سرمايه گذاري ملي و بين المللي)    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه اقتصاد دريايي و تجارت بين الملل    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه شيلات و آبزيان    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توليد آب مصرفي كشور مبتني بر انرژي اتمي    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توليد انرژي فسيلي، دريايي و خورشيدي    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و شبكه ارتباطي بين المللي (الكترونيكي، حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي ، خطوط لوله)    
-كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه صنايع دريايي، كشتي سازي و ناوگان تجاري اقيانوس پيما    
-كرانه‌هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و امنيت ملي و منطقه‌اي    
-ظرفيت‌هاي كرانه‌هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران و توسعه قدرت دريايي ايران    
-كرانه‌هاي اقيانوسي جنوب شرق و توسعه دانش اقيانوس شناسي در ايران    
-چالش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كرانه‌هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران    
-راهبردها و راهكارهاي بهينه‌سازي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كرانه‌هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران

نظرات