کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

دانشگاه صنعتي اراك به نمايندگي از مراكز علمي استان مركزي به عنوان دومين قطب صنايع مادر تخصصي و چهارمين قطب صنعت كشور و به دنبال برگزاري باشكوه اولين همايش منطقه‌اي كنترل و ابزار دقيق در سال 1393 با حضور پررنگ دانشگاه‌ها و صنايع در سطح ملي و منطقه اي و با توجه به نياز روزافزون صنايع به رونق علمي با تكيه بر دانش متخصصان داخلي در جهت ارتقاء بهره وري و ورود فناوري هاي نوين بومي در پرتو اهداف اقتصاد مقاومتي، قصد دارد رسالت خويش را بابرگزاري كنفرانس ملي اتوماسيون برق و كنترل صنعتي را با همكاري مراكز علمي و صنعتي انجام دهد. رويكرد كنفرانس ارتباط مؤثر و متداوم مراكز علمي و صنعتي كشور در حوزه مهندسي برق و كنترلاز طريق فراخوان مقالات علمي و برگزاري ميزگردهاي تخصصي حول محور چالش‌هاي روز صنايع و راهكارهاي عملي و مؤثر، با حضور صاحبان صنايع و صاحبنظران علمي مد نظر قرار گرفته است.

 

محورهاي كنفرانس:

اتوماسيون سيستم هاي قدرت
-اتوماسيون شبكه‌هاي توزيع
-مديريت مصرف و شبكه‌هاي هوشمند
-واحدهاي توليد پراكنده و منابع انرژي تجديدپذير
-حفاظت و ايمني در شبكه‌هاي قدرت
-فناوري اطلاعات و GIS در سيستمهاي قدرت

كنترل صنعتي
-دانش فني ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي و مدلسازي و شناسايي سيستم ها
-ابزاردقيق و اتوماسيون صنعتي
-روش هاي نوين و كاربردهاي بين رشته اي علم كنترل
-كاربردهاي كنترل و ابزار دقيق در شبكه هاي توزيع، شهرها و ساختمان هاي هوشمند

نظرات