کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

محورهاي كنفرانس:
-بحث و بررسي درباره مفاهيم و مسائل اساسي نوآوري
-بحث و بررسي نقش نوآوري در سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي، نظامي و بهداشتي
-بحث و بررسي توسعه پايدار با تاكيد وي‍ژه بر نقش نوآوري
-بحث و بررسي محيط زيست با تاكيد وي‍ژه بر نقش نوآوري
-سياستگذاري نوآوري، چارچوب مفهومي
-رويكردها و شاخص‌هاي سنجش نوآوري و استانداردسازي نوآوري، مفاهيم، تعاريف و روش ها
-تجربيات مفيد از همگاني‌سازي نوآوري
-نگاه انتقادي به ساختار نظام‌هاي نوآوري
-به اشتراك گذاري اطلاعات در حوزه نوآوري و چارچوب‌ها و مدل‌هاي جاري و ملاحظات مربوط به آنها
-فراهم‌آوري امكان آشنايي با تجربيات مفيد كشورهاي مختلف براي نهادهاي ملي
-چارچوبي براي همكاري‌هاي بين‌المللي در همگاني سازي نوآوري

نظرات