دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

محورهاي همايش:

-مرزهاي جديد حسابداري
- اثر استانداردگذاري بر پيشرفتهاي حسابداري
- رابطه حسابداري با بورس
- چالش‌هاي حسابداري مديريت
- دنياي در حال تغيير حسابداري مديريت
- كارآفريني و تحول
- كارافريني و اقتصاد
- ابزارهاي مديريت نوين و تاثير ان بر اقتصاد
- بيمه و چالشها
- نقش بانكها در توسعه اقتصادي
- ديگر موضوعات مرتبط
 

نظرات