اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي در آبان ماه ۱۳۹۵ توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان برگزار مي­ گردد. با توجه به اهميت علم و فناوري در جهان امروز، نياز به كار علمي در ابعاد مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از كشور وجود دارد. ضرورت توجه به مسائل اجتماعي و فرهنگي كشور بويژه آسيب­ هاي اجتماعي از يك سو، و اهميت رفع موانع اقتصادي و توجه به توليد داخلي و همچنين اقتصاد مقاومتي مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در دهه حاضر از سوي ديگر، ما را برآن داشت تا با تمركز بر اين دو موضوع اساسي در جامعه روز كشور، اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي را برگزار نمائيم.

 

« محورهاي همايش (با محوريت جامعه ي كار و توليد) »

حوزه علوم اجتماعي
-مطالعات نوين در آسيب هاي اجتماعي
-مطالعات نوين در تربيت بدني و رفاه اجتماعي
-مطالعات نوين در پژوهشگري اجتماعي
-مطالعات نوين در جامعه شناسي
-مطالعات نوين در جمعيت شناسي
-مطالعات نوين در مددكاري اجتماعي
-و تمام موضوعات مرتبط با علوم اجتماعي

 
حوزه علوم اقتصادي
-مطالعات نوين در اقتصاد مقاومتي
-مطالعات نوين در توسعه اقتصادي
مطالعات نوين در اقتصاد مالي
-مطالعات نوين در اقتصاد صنعتي
-مطالعات نوين در مديريت مالي و بازرگاني
-مطالعات نوين در حسابداري و حسابرسي
-و تمام موضوعات مرتبط با علوم اقتصادي

نظرات