همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

شركت علم محوران آسمان، فعال در زمينه انجام كارهاي علمي و پژوهشي، با همكاري مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد ((همايش علمي پژوهشي كشاورزي، مهندسي ژنتيك و گياه پزشكي ايران)) را به عنوان يكي از تخصصي ترين همايش ­هاي علمي كشور در مردادماه 95 برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

كشاورزي و گياه پزشكي: 
تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي 
فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي 
ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك 
علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري) 
ميوه هاي مناطق معتدله 
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) 
مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي 
شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي 
اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار 
به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي 
ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي 
نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها 
نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار 
نقش IT در كشاورزي و توسعه پايدار 

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك: 
آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري 
مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي 
حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك 
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب 
مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك 
نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار 
تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه 
روشهاي مصرف كود در خاك 
هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي 
اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي 
پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها 

منابع طبيعي و توسعه پايدار: 
مباحث نوين در منابع طبيعي 
تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي 
استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي 
روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي 

علوم صنايع غذايي: 
مباحث نوين در علوم صنايع غذايي 
علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي 
بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي 
بهداشت غذايي و مسمويت غذايي 
فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي 
ميكروب شناسي مواد غذايي 

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات: 
محصولات تراريخته 
بانك ژن و ذخاير ژنتيكي 
زراعت و اصلاح نباتات 
روشهاي جديد به نژادي در گياهان 
بيوتكنولوژي ، كشت بافت 

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي: 
صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي 
سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال 
بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن 
بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي 
مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها 

علوم شيلات و آبزيان: 
كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان 
نقش آبزي پروري در توسعه پايدار 
تكثير و پرورش آبزيان 
بهداشت و بيماري هاي آبزيان 
صيد و بهره برداري 

علوم دامي و دامپزشكي: 
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار 
تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور 
كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور 
مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور 
نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي 
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي 
فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور 
نقش تكنيك¬هاي توليد مثلي در توليدات دامي 
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي) 
بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي 
كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام 
جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور 

توليدات گياهي و علوم باغباني: 
كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي 
ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي 
تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني 
بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني 
كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي 
گياهشناسي و گياهان دارويي باغي 
روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني 
هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني 
الگوهاي كشت در باغباني و عمليات پس از برداشت 
مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر 
سازه هاي گلخانه اي ، كود و تغذيه در باغباني 
به نژادي گياهان باغي و كاربردهاي نانو در باغباني 
مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و مديريت آفات در گياهان باغي 
كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار 

نانو تكنولوژي در كشاوزي: 
نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان 
كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي 
نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي 
نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي 
نانو حسگرها و نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي 
نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي 
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي 
 

نظرات