سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

برگزاري نشست ها و همايش هاي دانش محور، ضمن ايجاد بستري جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جديدترين يافته هاي علمي سبب اغناي روحيه جستجوگري، اعتلاي فرهنگ پژوهش، شناسايي معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها مي شود كه اين امر در نهايت منجر به برنامه ريزي هاي بهتر براي توسعه علمي و فرهنگي كشورمان خواهد گرديد. همچنين نظر به اينكه ابتدايي ترين نياز بشر غذا و قاعدتاً محصولات كشاورزي و فعاليت هاي بيولوژيكي است و در راستاي خود كفا شدن كشور نياز به انتشار روش هاي علمي در اين زمينه بيش از پيش احساس ميشود. جهت دستيابي به اهداف مذكور، «مركز پژوهشي زمين كاو» در نظر دارد با مشاركت و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، « سومين كنفرانس ملي علوم زيستي ايران » را در تاريخ 30 آذر ماه ۱۳۹5 در استان تهران برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

- علوم جانور شناسي
-علوم گياهي و كشاورزي
-علوم سلولي و مولكولي
-ژنتيك
-بيوتكنولوژي - نانوبيوتكنولوژي
-ميكروبيولوژي
-علوم آزمايشگاهي
-بهداشت محيط
-بيوشيمي - بيوفيزيك
-بيوانفورماتيك
-بيولوژي دريا- دام و آبزيان
-مهندسي محيط زيست
-علوم زمين شناسي
- تربيت بدني و علوم ورزشي

نظرات