کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی

كنفرانس بين المللي بررسي مسائل جاري آموزش و يادگيري، ادبيات و مترجمي زبان عربي توسط مؤسسه پژوهشگران انديشمند و با همكاري دانشگاه هاي مختلف مانند دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) برگزار مي شود.

 كنفرانس با هدف بررسي مسائل جاري آموزش و يادگيري، ادبيات و مترجمي زبان عربي برگزار خواهد شد.

از تمامي پژوهشگران، دانشگاهيان و دانشجويان دعوت مي گردد تا پژوهش هاي خود را در زمينه مسائل جاري آموزش و يادگيري، ادبيات و مترجمي زبان عربي به يكي از زبان هاي عربي، فارسي يا انگليسي ارائه نمايند. در حقيقت كنفرانس فرصت مناسبي براي به اشتراك گذشتن يافته هاي علمي متخصصين در زمينه هاي مختلف بررسي زبان عربي مي باشد.

علاوه بر انتشار مقالات منتخب در مجلات علمي-پژوهشي مانند لسان مبين وابسته به دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، تمامي مقالات در پايگاه سيويليكا ايندكس مي شوند و نيز در كتاب مجموعه مقالات كنفرانس منتشر مي يابد (تمامي خدمات انتشار و ايندكس شدن مقالات به عنوان خدمات كنفرانس و به صورت رايگانمي باشد). كتاب چكيده مقالات نيز به صورت نسخه الكترونيكي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.

 

محورهاي كنفرانس:

از تمامي پژوهشگران، دانشگاهيان و دانشجويان دعوت مي گردد تا پژوهش هاي خود را به يكي از زبان هاي عربي، فارسي يا انگليسي در ارتباط با محورهاي ذيل ارائه نمايند. اگرچه محورهاي كنفرانس به موارد پيشنهادي محدود نمي باشد:

راهكارها، پتانسيل ها و چالش هاي تجاري سازي و كارآفريني زبان عربي
مسائل جاري مرتبط با آموزش زبان عربي به غير سخنوران زبان عربي
مسائل جاري زباني مرتبط با زبان عربي

آواشناسي
واج شناسي
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
گونه شناسي زبانيو گويش ها
زبان شناسي تاريخي
زبانشناسي تطبيقي
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسي پيكره اي
جامعه شناسي زبان
زبانشناسي مقابله اي
سبك شناسي
آموزش، برنامه ريزي و ارزيابي زبان عربي
دوزبانگي
زبان عربي و شبكه هاي اجتماعي
ادبيات (مسائل جاري ادبياتي مرتبط با زبان عربي)
ترجمه (مسائل جاري ترجمه مرتبط با زبان عربي)
زبان شناسي قرآن(مسائل جاري مرتبط با زبان شناسي قرآن)

نظرات