نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

محورهاي همايش:

تمامي جنبه هاي فني، اقتصادي، پتانسيل سنجي، جغرافيايي، استحصال، توليد، نگهداشت، تبديل و انتقال، مديريت انرژي و محيط زيست، سياسي، پدافند غيرعامل، فناوري هاي نوين همچون نانو و PCM، سامانه هاي هيبريدي و … مرتبط با عنوان همايش را ميتوان از محورهاي آن دانست. با اينحال ميتوان به موارد زير اشاره داشت:

چالش هاي توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
شيوه هاي مختلف استحصال انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد از گذشته تاكنون
چشم انداز و تانسيل سنجي فني و اقتصادي و جايگاه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران و جهان
بومي سازي فن آوري استحصال انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
محيط زيست و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
سهم انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد و پدافند غير عامل
تاثير توليدات انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
اقتصاد و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد ، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
سياست گذاري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد و توسعه پايدار
كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد

و …

نظرات